ماندن به پاى توفایده نداشت.... دیدى چه خوب ترک کردنت رابلدم!! خواستم دوستت داشته باشم اما نفهمیدى..... تماشامیکنم... میخاهم ببینم آنهایى ک دورت راشلوغ کرده اند مثل من هم پشتت هستن ؟؟؟؟ توراآنقدر که من میخواستم! میخواهند..... اطمینان داشتى که من نباشم دورت شلوغ است.... ولى ب همان شلوغى دورت قسم! پشتت خالیست.......

ب حرفهایم خواهى رسید امادیگرقصه من وتوتمام شد.. حالادیگریک زندگى جدید ساخته ام... یک زندگى بدون تو.....

حماقت تمام...

/ 0 نظر / 30 بازدید